Procedure scheiding

1. Aanvraag informatie

Het eerste contact is altijd telefonisch. Je belt ons voor informatie of we reageren telefonisch op jouw informatie aanvraag per e-mail. Tijdens ons eerste contact helpen we jou met je eerste vragen. Ook inventariseren we direct wat we voor je kunnen doen en of je behoefte hebt aan een advocaat of een mediator.

2. Advocaat of mediator

Als jullie de scheiding niet gezamenlijk kunnen of willen regelen, volgt een doorverwijzing naar de advocaat. Deze neemt dan contact met je op voor een intakegesprek.

De mediator helpt jullie verder als jullie besluiten om de scheiding gezamenlijk te willen regelen. Ter voorbereiding van onze procedure bij echtscheiding en het intake gesprek, krijgen jullie vooraf toegestuurd:

–      de mediation overeenkomst;

–      voorbeeld ouderschapsplan;

–      uitleg juridische procedure;

–      aanvullende informatie over kinderen en scheiding.

3. Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de mediation overeenkomst besproken en getekend. Ook geven we nogmaals een mondelinge toelichting op de hele juridisch procedure bij echtscheiding.

Daarna wordt met de mediator een stappenplan gemaakt. In het stappenplan komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de scheidingsmelding. Hierbij komt bijvoorbeeld aan de orde wie het initiatief van de echtscheiding heeft genomen. Hoe is het verteld aan de partner? Zijn de kinderen geïnformeerd? En zo ja, op welke manier?
  • het ouderschapsplan. Houden de beide ouders het gezag over de kinderen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoe worden de zorgtaken en de opvoeding geregeld? Wat is de kinderalimentatie?
  • partneralimentatie. Moet er naast de kinderalimentatie ook partneralimentatie betaald worden? Wat zijn de gevolgen hiervan?
  • verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Wie krijgt het huis? Wat zijn de fiscale gevolgen? Hoe wordt de inboedel verdeeld? Hoe zit het met gezamenlijke verzekeringen en bankrekeningen?
  • pensioenrechten. Wat zijn de opgebouwde pensioenrechten? Waar heeft u recht op?
  • checklist. De checklist geeft een verder overzicht van wat er allemaal geregeld kan worden.

Afhankelijk van jullie persoonlijke situatie kunnen er in onze procedure bij echtscheiding(voorlopige) afspraken worden gemaakt over het gebruik van de gezamenlijke woning en de verdeling van de woonlasten.

Na de eerste bespreking ontvang je van ons een vragenlijst voor het verzamelen van de gegevens voor de alimentatieberekening. In de procedure bij echtscheiding krijg je daarvoor een informatiemap mee, waarin alle gevraagde gegevens verzameld en bewaard kunnen worden. Op deze manier houden jullie zelf ook het overzicht. Na ontvangst van de gevraagde gegevens wordt de alimentatie berekening opgemaakt. De alimentatie ontvang je voorafgaand aan de tweede bijeenkomst.

4. Tweede bijeenkomst

We bespreken de berekening van de alimentatie en welke gevolgen dit voor jullie heeft. Vaak is er tijdens de tweede bijeenkomst ook meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de woning (wordt deze verkocht of kan een van beiden in de woning blijven wonen). Daarnaast worden de details besproken van het ouderschapsplan en de verdeling van de gezamenlijke goederen. Na de tweede bijeenkomsten bereiden wij in onze procedure bij echtscheiding het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant voor. Deze worden dan ter beoordeling naar je toegestuurd.

5. Derde bijeenkomst

Zodra jullie het eens zijn over alles met betrekking tot jullie scheiding, wordt dit vastgelegd in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Deze worden dan gezamenlijk tijdens de derde bijeenkomst ondertekend in aanwezigheid van onze mediator/notaris.

6. Verzoekschrift rechtbank

Wij regelen het verzoekschrift dat nodig is voor de aanvraag van de scheiding van de rechtbank. Je hoeft daarvoor niet nog naar een advocaat. Wij hebben rechtstreeks toegang tot de rechtbank, waardoor vaak binnen twee weken de beschikking tot echtscheiding door de rechtbank wordt afgegeven. Je krijgt van ons de beschikking digitaal toegestuurd.

7. Inschrijving bij de gemeente

Als de beschikking tot echtscheiding door de rechtbank is afgegeven, ben je formeel nog niet gescheiden. Daarvoor moet de beschikking nog worden ingeschreven bij de gemeente waarin je oorspronkelijk gehuwd bent. Wij zorgen voor de inschrijving bij de gemeente. Dat hoeft je niet zelf te doen. Hiermee is de formele procedure bij echtscheiding afgerond.

8. Verdeling van de woning

Als je hebt afgesproken dat een van beiden de woning overneemt, dan moet dat na de scheiding nog wel juridisch uitgevoerd worden. Daarvoor is een ‘akte van verdeling’ nodig. Vaak ook een aanpassing van de hypotheekakte. Onze mediator is tevens notaris, waardoor ook wij dit voor jullie kunnen regelen.

9. Aanpassing testament

Door de echtscheiding erven de ex-echtgenoten niet meer van elkaar. Als jullie kinderen hebben, zullen deze als erfgenamen optreden van de overleden ouder. Als deze kinderen minderjarig zijn, dan heeft de ex-echtgenoot het beheer over de ontvangen erfenis door het kind. In de praktijk is dit niet altijd bedoeling. Mocht na het overlijden van een ouder een kind komen te overlijden, dan bestaat er kans dat de ex-echtgenoot daar nog een deel van ontvangt. Ook dat is meestal niet de bedoeling. Onze mediator/notaris zal je hierover vrijblijvend voorlichten.Gedurende de hele scheidingsprocedure heb je te maken met één vaste contactpersoon die alles voor jullie regelt en die je alle vragen kunt stellen. Alles onder één dak. Dat is Scheiden van A tot Z.
Neem nu contact op voor meer info